Rapporthunden
Följande text om brukhundsporten rapport är skriven av Tommy Nielsen, ägare till SBCH Ullhedens Fonzi.

Med dessa rader vill jag förmedla något om hur jag ser på rapporten. Det finns ingen som helst ansats att se detta som sanningen utan det finns en mängd andra sätt att träna. Texten nedan är en blandning av mitt eget sätt att se det men också en hel del hämtat från andra som inspirerat mig, framförallt Inki och Roland Sjösten och deras bok Rapporthunden.

En av anledningarna till att jag har fastnat för rapporten är att det är en tävlingsgren som hela tiden ställer en inför svåra problemlösningar. Hur rättar man till ett fel som uppstår när hunden befinner sig 1000 meter bort från föraren och där ingen kan se vad som gått snett?

Förutsättningar för en bra rapporthund
De naturliga beteende man pratar om är oftast flock- och jaktbeteende. Flockkänslan finns naturligt hos hunden och denna försöker man öka upp så mycket det är möjligt vid rapportträningarna. Det andra beteendet, jakt, är en ingrediens som förvisso också är nedärvd men som måste tränas så att den inte kommer fram annat än vid rapportövningar.

I rapport jobbar hunden oftast helt självständigt och detta ställer stora krav på mod/dåd, koncentration, uthållighet. En bra rapporthund skall kunna ligga tyst och lugnt på en station över en timme för att sedan springa i full fart i några minuter. Andra förutsättningar som måste finnas är en bra fysik, snabbhet, tyst uppförande, klara av störningar, skottfasthet och att hunden har två förare med i princip lika stor dragningskraft. God fysik behövs i alla hundgrenarna men alla är nog överens om att en elitsträcka i rapport kräver större uthållighet och en bättre kondition än vad som krävs av motsvarande hund i sök eller spår. Då hunden använder sitt lokalsinne i betydande utsträckning i rapport behövs ett väl utvecklat sådant. Allt detta finns det i överflöd hos de flesta mallar. Nu är det bara upp till dig att utnyttja det på rätt sätt.

Varför rapport
En sysselsättning som kan inbegripa hela familjen på ett naturligt sätt. För de hundar som verkligen springer ser man en arbetsglädje som hunden själv måste plocka fram då dina möjligheter att påverka hunden upphör när den finns utom synhåll. Vid träning och tävling finns en stor social gemenskap. Inte helt sällan har tävlande glömt något hemma och då finns alltid en konkurrent beredd att hjälpa till. Vid tävling är alla intresserade av att det skall gå bra för de andra hundarna för annars kan ens egen hund bli störd.

Rapport är den enda gren där hunden verkligen tävlar mot en annan hund. Tiderna jämförs och påverkar betygen. Rapporten är också den gren där din hund kan störas av annan tävlingshund vilket gör att det finns utmaningar som inte finns i andra grenar.

Jaktlagen
Vid rapport måste du ha både markägarens och jakträttsinnehavarens tillstånd. En jakträttsinnehavare har rätt att omhänderta din hund om du inte har tillstånd.

Träning
Nedan ges bara en inledande beskrivning av träning med ”ny” hund
Träningen kan delas in i tre delar:
1) Lustbetonad träning med mycket målbild, belöning korta avstånd, och inlärning av ordet marsch.
2) Detaljer på station och framföring
3) Störningsträning

Precis som i andra grenar är det av yttersta vikt att träna rätt och skynda långsamt. Det som är unikt i rapport jämfört med andra grenar är att man aldrig kan tvinga en hund att springa om den inte själv vill. Du kan bara påverka hunden korta sträckor.

Börja med förövningar:
Skicka hunden mellan er i skogen när ni är ute och promenerar. Håll ett avstånd på ca: 30-50 meter. Belöna lika vid båda förarna. Träna uppbindningar när ni är ute på era vanliga promenader, så detta blir naturligt för hunden. Kör linförighet i terrängen och inte bara på appellplan. När detta fungerar gå över till förlängda budföringar 50-100 meter. Använd stigar eller öppen terräng.

Börja med målbildsträning. Träna ensamma. Hunden måste ha en stark målbild för att springa 2100 meter som den längsta sträckan är. Var alltid synlig i början så du kan hjälpa din hund .Vid de första skicken är det den förare som skall ta emot hunden som skall vara aktiv. Den sändande föraren skall vara passiv. Bind upp hunden och gosa med den så den blir lugn. Sätt på tjänstetecken och rapporthylsa. Ha med något som hunden kan ligga på vid stationerna men kräv inte nu att hunden ska ligga på detta.

Den ena föraren tar därefter hunden för att bege sig till b-station. Nu skall föraren på a-station bli så intressant som möjligt. Locka på hunden när de går iväg, använd godis eller någon leksak som hunden älskar. Utgående förare kan här säga ordet marsch så hunden förknippar ordet med målbilden. Om hunden vill dra emot a-station så måste den förare som går ut vara helt passiv och bara fortsätta sin utgång. Vid b-stationen vänder föraren sin hund mot a-station och när hunden har sin uppmärksamhet mot den andra föraren kommenderar du marsch. Sändande förare passiv men den mottagande skall nu bli aktiv i så stor grad att hunden uppfattar den som intressant. Undvik för stora lockrop, det gör att hunden får svårt att springa all vad den orkar. När hunden kommer till a-station skall den belönas rejält, på det sätt hunden finner trevligast. Bind hunden en kort stund och för därefter fram den till utskicksplatsen. Föraren på b-stationen skall nu bli aktiv med rörelser eller korta rop så hunden uppfattar densamme. När hunden visar intresse sänds den med ett marschkommando. Föraren på b-station tar emot med stora famnen och rikligt med belöning. Koppla hunden och spring tillbaka till A-station där återförening sker med stor glädje. När detta fungerar klanderfritt är det dags att börja den riktiga rapportträningen.

Vill hunden inte springa kan man prova med att båda förarna tillsammans med hunden går ut till b-stationen. A-föraren springer sedan in till a-stationen med målbilden i näven så att hunden ser den. När han kommer till A skickas hunden direkt. (Jaktbeteende)

Grundövningar
Gör som vid förövningen när ni binder upp vid a-station. Låt hunden ligga en kort stund, på det medhavda underlaget, för att sedan gå ut mot b-station. A-föraren visar upp belöningen och kallar på hunden medan b-föraren går ut. Om hunden vill dra mot a-station så låt den göra det. Vid b-stationen binds hunden upp och du sätter dig i lugn och ro bredvid. Efter ca en minut tar du hunden till utskicksplatsen. Sätt den ner och kommendera marsch. A-föraren måste vara beredd att hjälpa hunden om det behövs med tillrop eller rörelser. När hunden kommer till A så belöna och bind upp. Efter en minut upprepas proceduren. B tar emot och kopplar hunden, springer sedan tillsammans till A.

Öka successivt upp sträckan till 400-500 meter. Öka upp väntetiderna till ca: 10 minute. Nu kan ni börja med att inte alltid vara synliga för hunden vid varje utskick. När detta fungerar är det dags att gå vidare och försöka hitta en grupp att träna med.